mobile-logo

Adatkezelési tájékoztató

WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Verziószám: 1.

Hatályos 2021. február 26. napjától

 

Grand Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének megfelelően az általa üzemeltetett www. butornyiregyhaza.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) adatkezelését az alábbiak szerint szabályozza.

A jelen Tájékoztató közzétételével lehetőséget kívánok adni valamennyi Érintett részére, hogy tudomást szerezzenek arról, hogy milyen célból mely adataikat, hogyan kezelem. Fontos, hogy Ön ezt a Tájékoztatót figyelmesen olvassa végig!

 

1.   Adatkezelő személye

 

Adatkezelő: Grand Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4400 Nyíregyháza Móricz Zsigmond u. 24.
Cégjegyzékszám: 15-09-087955
Adószám: 28844600-2-15
E-mail: iroda@grandbutor.hu
(továbbiakban: Adatkezelő)


2.   Az adatkezelések jogalapja, célja, időtartama, kezelt adatok köre, megismerésre jogosultak

 

A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés fogalomkörébe tartozik a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például a rögzítés, tárolás, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, törlés, illetve a megsemmisítés is. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során megteszi a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és azok jogosulatlan felhasználását. Így különösen, biztosítja létesítményei fizikai védelmét és elektronikus rendszerei illetéktelen hozzáférés elleni védelmét (pl.: vírusírtó, tűzfal, hitelesítési eljárások stb.). Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz munkavállalói és közreműködői (továbbiakban: munkatársai) férhetnek hozzá, a feladataik teljesítéséhez, és az adatkezelés célja által indokolt, szükséges mértékben, határidő nélküli titoktartási kötelezettség mellett. Ezen kívül az Adatkezelő az általa kezelt adatokat továbbíthatja harmadik személyeknek pl.: hatóságoknak, jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében. Adattovábbításra sor kerülhet az Ön, illetve más Érintett részére való szolgáltatásnyújtás érdekében (pl.: külső szolgáltató igénybevétele esetén) továbbá akkor is, ha az Adatkezelő egyes adatkezelési műveletekhez (pl.: adattárolás, rendszerezés) harmadik személyt, a nevében és utasításai szerint eljáró adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatkezelő az utóbbi adatkezelés esetén is biztosítja, hogy a személyes adatok csak olyan adatfeldolgozó részére kerüljenek továbbításra, aki megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés és az Ön személyes adatai biztonságának biztosítására.

 

Hozzájárulással történő adatkezelés esetén Önnek nyilatkoznia kell a hozzájárulás megadásáról. A hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti a hozzájárulás alatti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelés megszüntetésre kerül, kivéve, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, vagy az Adatkezelőnek jogi érdeke nem fűződik a további adatkezeléshez. Erről a tényről Önt a visszavonás kézhezvételét követően tájékoztatja az Adatkezelő.

 

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat az adatkezeléshez hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat az adatkezeléshez hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy azonosságát, illetve nyilatkozattételi szerződéskötési jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiakban részletezett jogalappal, célokból és időtartamig kezeli azzal, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelő Munkatársain kívül az Adatfeldolgozói ismerhetik meg, az adott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

 

Az adatkezelő semmilyen formában nem végez profilalkotást.

 

Internetes sütik (cookie-k) használata a weblapon

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a weblapján sütik alkalmazásra kerülhetnek. Az Adatkezelő saját céljaira internetes sütit alkalmaz.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy az Ő döntésétől, intézkedésétől függetlenül - általa nem ismert személyek - internetes sütiket helyezhetnek el a weblaplapján. Az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik az adathalászok internetes sütijeinek az eltávolításáról.

 

Ha többet szeretne megtudni sütikkel kapcsolatosan, kérjük keresse fel az alábbi oldalt:

http://butornyiregyhaza.hu/Oldalak/Cookie-tajekoztato

 

 

 

Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Névjegykártyák, telefonszámszámok, e-mail címek kezelése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont - hozzájárulás

név,

titulus,

cím,

e-mail cím,

telefonszám

 • Érintett beazonosítása, kapcsolattartás.

A hozzájárulás visszavonásáig, vagy az Adatkezelő döntése alapján törléséig (nem releváns adatok)

Kapcsolatfelvétel a www.butornyiregyhaza.hu honlapon keresztül

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont - hozzájárulás

név /cégnév,

postai cím;

e-mail;

telefonszám;

maga az üzenet (amennyiben tartalmaz személyes adatot)

 • Kapcsolattartás, tájékoztatás adása az Érintett kezdeményezése alapján.
 • Jogi személyek által delegált személyek adatkezelése a „kapcsolattartók” pontban részletezve.

Az üzleti kapcsolat létrejöttéig, illetve amennyiben nem jön létre üzleti kapcsolat, ennek megállapításáig tart az adatkezelés.

Szerződő partnerek és egyéb szervezetek képviselői, illetve általuk delegált személyek adatkezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) - az Adatkezelő jogos érdeke*

 

név,

titulus,

cím,

e-mail cím,

telefonszám,

aláírás

Jogi személy által szerződés létrejöttéhez (így különösen: ajánlat, megrendelés, időpontfoglalás, tárgyalás stb.) és teljesítéséhez (így különösen: átadás-átvétel, teljesítésigazolás, munkalap, stb.), megadott kapcsolattartó, aki az őt delegáló jogi személlyel bármely jogviszonyban áll.

Az alapul szolgáló szerződés adatkezeléséig, jogi kötelezettség teljesítéséhez, jogi igény érvényesítéséhez szükséges időtartamig.  Tiltakozás esetén az adatkezelés törlésig tart, ha ezt nem írja felül jogszabályi előírás, vagy adatkezelői jogos érdek.

* A jogos érdeket alátámasztó megállapítás: A szerződő partnerek által megjelölt kapcsolattartó személyek, illetve az egyéni vállalkozók adatainak kezelése során az Adatkezelő megvalósítja a célhoz kötött szükségesség, és az érintetti jogok korlátozásával járó arányosság követelményét. Ezzel elfogadhatóvá teszi az adatkezelést az Érintettek részére, akiket nem ér semmilyen aránytalan érdeksérelem, sőt az adatkezelés az ő munkaköri kötelezettségük megfelelő teljesítését is szolgálja.

Időpontfoglalás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása

- az Érintett neve;

- résztvevők nevei;

- az Érintett e-mail címe, telefonszáma;

- a találkozóra előirányzott időpont;

- a találkozó tárgya, helyszíne.

Az Érintett az adatai megadásával az Adatkezelővel személyes találkozásra időpontot egyeztet.

Jogi személyek által delegált személyek adatkezelése a „kapcsolattartók” pontban részletezve.

Az Érintett a hozzájárulását a tervezett időpontig bármikor visszavonhatja.

Ajánlatkérés-ajánlatadás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása

név,

cím,

e-mail cím,

telefonszám.

Az Érintett az adatai megadásával az Adatkezelőtől a tevékenységei körébe tartozó termékekről, szolgáltatásokról ajánlatot kérhet.

Jogi személyek által delegált személyek adatkezelése a „kapcsolattartók” pontban részletezve.

Amennyiben elfogadásra kerül az ajánlat, úgy arra az adott szerződésre előirányzott törlési idő vonatkozik.

Amennyiben nem kerül elfogadásra (válasz nélkül) az ajánlat, úgy az ajánlat lejártát követő 5 napon belül törlésre kerül.

Ha az ajánlatot az Érintett/Adatkezelő elutasítja, akkor az adatokat az erről szóló dokumentum átvételét követő 5 munkanapon belül törli az Adatkezelő.

Megrendelés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) szerződés létrejötte

név,

cím,

e-mail cím,

telefonszám,

 

Az Érintett az adatai megadásával az Adatkezelőtől a tevékenységei körébe tartozó termékeket, szolgáltatásokat rendel meg.

Jogi személyek által delegált személyek adatkezelése a „kapcsolattartók” pontban részletezve.

Alapul szolgáló szerződés adatkezeléséig.

Szerződések megkötése és teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) szerződés létrejötte, teljesítése

Természetes személyek, egyéni vállalkozók esetében: név, cím, lakcím, székhely, adószám, nyilvántartási szám.

Esetleges jogi igény érvényesítése céljára szükséges adatok: anyja neve, születési hely, idő.

Jogi személyek esetében: képviselő kapcsolattartó neve, beosztása, aláírása, elérhetőségi adatai.

 

 

Az Érintett beazonosítása, a szerződések megkötése és teljesítése, esetlegesen jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése.

Jogi személyek által delegált személyek adatkezelése a „kapcsolattartók” pontban részletezve.

5 év elévülési idő az Art.  202-203. § szerint, illetve a vonatkozó jogszabályban, szerződésben foglaltak figyelembevételével, pl. kötelező vagy szerződéses jótállás.

Kiállított és befogadott számviteli bizonylatokkal kapcsolatos adatkezelés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)

jogi kötelezettség teljesítése;

Kötelező számlázási adatok különösen:

név,

lakcím/székhely, adószám,

kibocsátó aláírása.

A pénzügyi teljesítés céljából a jogszabályban meghatározott követelmények teljesítése.

Számla kibocsátását követő 8 év.

Marketing alapú megkeresések adatkezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) – az Adatkezelő jogos érdeke

- a megkeresett egyéni vállalkozók neve, elérhetősége;

- jogi személy esetén ügyvezető, kapcsolattartó neve, elérhetősége.

Az üzleti partnerek körének bővítése.

Az érintett jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ebben az esetben a továbbiakban megszünteti a marketing célú megkereséseket az adatkezelő.

Panaszkezelés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)

- jogi kötelezettség teljesítése;

panasz azonosítója,

név,

telefonszám,

hívás időpontja,

megadott személyes adatok,

lakcím,

csatolt dokumentumok,

maga a panasz.

Az Adatkezelő gazdasági, adatkezelési és adatvédelmi tevékenységével kapcsolatos panaszának intézése.

Eljárás lefolytatása a panasz beérkezésétől számított 5 év.

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés a www.butornyiregyhaza.hu oldalon

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont - az Érintett hozzájárulása (regisztrációhoz)

- Érintett neve;

- Érintett címe;

- E-mail cím;

- Telefonszám;

- Egyéni vállalkozó esetében vállalkozó neve, mint személyes adat;

- Egyéni vállalkozó esetében adószám.

Regisztrált vásárlók kényelmi szolgáltatása a vásárlás lebonyolításához a Webáruházban.

Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásának visszavonásával szűnik meg az alábbiak szerint:

- a regisztráció törlése történhet a honlapon a fiókba történő belépéssel a "fiók törlése" linkre való kattintással;

- az Adatkezelő székhelyére küldött postai küldeménnyel;

- az Adatkezelő e-mail címére;

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás fentiek szerinti visszavonása nem érinti a hozzájárulás alatti időszak adatkezelésének jogszerűségét.

Webáruházon keresztül történő rendelések adatkezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) - szerződés létrejötte és teljesítése

- az Érintett e-mail címe;

- az Érintett neve;

- az Érintett lakhelye;

- az Érintett telefonszáma;

- megrendelő által esetlegesen megjelölt természetes személy (pl. átvevő).

Az Érintettek az Adatkezelőtől a Webáruházon keresztül terméket rendeljenek meg.

Az ÁSZF elfogadását és a megrendelés elküldését követően a számla kiállításáig az Érintett bármikor visszavonhatja az önként adott hozzájárulását az elállás jogára hivatkozva. Ebben az esetben az adatok törlése az elállást követő 2. napon történik.

Abban az esetben, amennyiben a tétel számlázásra került, a számla megőrzési ideje 8 év, a hozzátartozó megrendelést igazoló dokumentumok megőrzési ideje az Art. 202-203. § szerinti 5 év. Amennyiben az elállás a számlázást követően történne meg, abban az esetben az elállással kapcsolatos dokumentációk megőrzési ideje 5 év az Art. 202-203. §-ára figyelemmel.  

Az Adatkezelő további adatkezeléseire vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

3.   Adatfeldolgozók

 

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a tevékenységével összefüggő egyes feladatokat nem csak a saját szervezetén belül látja el, hanem ezeknek a kiszervezett tevékenységeknek az elvégzésére a saját szervezetétől elkülönülő jogalany Adatfeldolgozót vesz igénybe. Ebben az esetben az adott adatkezelést az Adatkezelő nevében az Adatfeldolgozó végzi.

Az Adatfeldolgozó az adatfeldolgozásra kötött szerződés szerint csak pontosan meghatározott adatkezelési műveleteket végezhet. Az Adatfeldolgozó korlátai: nem hoz érdemi döntést az adatkezelés céljáról és eszközeiről, nem készíthet másolatot, adatot nem adhat át harmadik személynek - kivéve, ha kifejezetten erre irányul a szerződése -, a részére átadott adatokat nem vetheti egybe semmilyen adatbázissal stb.

 

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó címe

Adatfeldolgozási tevékenység

Feldolgozással érintett adatok

Giganet Kft.

4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 1.

Weboldal tárhely szolgáltatás nyújtása a www.butornyiregyhaza.hu oldalon.

IP cím, a tárhelyre feltöltött személyes adatok.

Balázsi Csaba e.v.

4400 Nyíregyháza, 4-es Huszárok u. 5. 3/46.

Weboldal karbantartás nyújtása a www.butornyiregyhaza.hu oldalon.

IP cím, a tárhelyre feltöltött személyes adatok.

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1031 Budapest, Záhony utca 7.

 • Elektronikus számlázó program frissítése, és működésének biztosítása.

Érintett számlázási adatai: név, lakcím/székhely, adószám.

Busbo Kft.

4405 Nyíregyháza Szitakötő utca 13.

Bérszámfejtési, adatszolgáltatási és nyilvántartási, adattovábbítási jogszabályi kötelezettségek teljesítése a hatóságok felé.

 • Munkaügyi személyes adatok, cég tulajdonosokkal kapcsolatos adatkezelés, adómegállapításhoz szükséges adatkezelés.

 


4.   Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

 

 • Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
 • A helyesbítéshez való jog
 • Törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")
 • Adatkezelés korlátozásához való jog
 • Az adathordozhatósághoz való jog
 • A tiltakozáshoz való jog
 • Bírósághoz fordulás joga

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az ügyben törvényszék soron kívül jár el. Az Érintett az alperes illetékességén kívül választhatja a saját lakóhelye szerinti illetékes törvényszéket.

 • Adatvédelmi hatósághoz fordulás joga

Az Érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.;

Telefon: +36 1/391-1400

Fax: +36 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

5.   Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő az Érintettek magánszférájának védelmét az adatkezelés teljes folyamata során biztosítja. Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét harmadik személynek csak az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben továbbítja/közli, és megtesz minden intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

 

 

JOGI NYILATKOZAT

 

Tájékoztatom a weblap látogatóit, hogy a weboldalon közzétett információk célja, hogy általános tájékoztatásokkal szolgáljon, ugyanakkor nem célja az adott témakör teljességének ismertetése. Ennek megfelelően azok nem minősülnek szolgáltatásnak sem adatvédelmi, számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, sem egyéb más szakmai szolgáltatás körben. Ezek az információk nem képezhetik a weblap látogatói üzleti döntéseinek kizárólagos alapját, ezekhez az adott szakterület jól felkészült szakmai tanácsadóját kell igénybe venniük.

 

A weboldalon közzétett cikkek, dokumentumok, és az azokban levő információk mindössze tájékoztató jellegűek és esetlegesen hibákat is tartalmazhatnak, amelyekért a weblap fenntartója sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget. Az Adatkezelő a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

Kifejezetten felhívom a weblap látogatóinak a figyelmét arra, hogy a weboldalon közzétett cikkeket, dokumentumokat, és az azokban levő információkat csak akkor használják fel, ha ezt kizárólag a saját felelősségükre teszik, és vállalják az ebből eredő teljes körű felelősséget a következményekért, ideértve különösen az esetleges vesztességeket, vagy bármilyen hátrányt is.

A weblap fenntartója kizárja a felelősségét weboldalon közzétett cikkek, dokumentumok, és az azokban levő információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő minden hátrányos következményért, közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető vagy közigazgatási, szabálysértési jellegű, illetve bármilyen egyéb kárért, valamint egyéb hátrányért, legyen az például szerződéses, jogszabályon alapuló vagy magánjogi.

 

Az Adatkezelő honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélyével használható fel.